Algemene beschouwingen

Na enkele jaren met de hand op de knip heeft de economie zich weten te herstellen, waardoor het consumentenvertrouwen is gestegen, de industrie weer investeert en de werkloosheid is gedaald.

De huizenmarkt trekt stevig aan, er worden meer huizen verkocht en in de vastgestelde woonvisie wordt er ook veel meer gebouwd, 950 woningen over de periode. Dit biedt kansen voor het grondbedrijf. Er is de afgelopen jaren veel afgeschreven op de grondposities in de gemeente en daardoor zijn de reserves enorm afgenomen. De aantrekkende huizenmarkt heeft tot gevolg dat er nu positieve resultaten worden geboekt waardoor de reserve positie versterkt is. Het zal ook positieve gevolgen hebben voor de leges inkomsten.

Na het afgelopen jaar heeft het College wederom de beschikbare gelden ruimschoots verdeeld, voor investeringen in alle kernen.

Een verdere verlaging van de OZB op het inflatieniveau zou voor alle inwoners zeer welkom zijn. Als gemeente zitten wij al aan de hoge kant.

De VVD fractie kan zich vinden in de door het college voorgestelde investeringen voor 2018 en verdere jaren, zoals:
De verduurzaming van de Openbare Verlichting.
De herinrichting en rotonde Graafsebaan in Heesch.
De traverse Heeswijk-Dinther. 
De herinrichting van de dorpskern Heesch, fase 5.
De herinrichting van de dorpskernen Nistelrode en Vorstenbosch.

Ook investeren in innovatie en duurzaamheid is noodzakelijk en de VVD-fractie zal dat ondersteunen wanneer het aan de orde is.

Ten aanzien van de te honoreren beleidsvoornemens de navolgende opmerkingen:

Bestuur en ondersteuning

In oktober 2016 heeft de raad een bedrag van € 270.000 geïnvesteerd op het thema recreatie. De VVD fractie is hier sceptisch over, aangezien er nog weinig is gerealiseerd. Wij zien het nut hier niet van in.
De VVD fractie is echter zeer tevreden met het voorstel om aan te sluiten bij het BSOB. Bij deze organisatie zijn veel regiogemeenten en het waterschap aangesloten. Uiteindelijk is dat zeer efficiënt en zullen onze inwoners nog maar één belastingaanslag ontvangen. Maar dat het weer meer moet gaan kosten betwijfelt de VVD-Bernheze.

Veiligheid

De VVD-fractie heeft jaren gepleit om het team van wijkagenten op niveau te brengen. De fractie is daar nu zeer tevreden over aangezien het team nu compleet is en bestaat uit de gewenste 5 wijkagenten en 2 Boa‘s. Onlangs kwam het bericht dat in Bernheze zelfs de veiligheid is toegenomen. Daar staat de VVD-Bernheze voor.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

De fractie is het eens om op het gebied van verkeer en vervoer in te zetten op duurzaamheid en het stimuleren van innovatieve initiatieven om het openbaar vervoer in ALLE kernen te behouden.
De investeringen in o.a. Verduurzaming Openbare Verlichting, verbeteren verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid kan de fractie onderschrijven.

Waar de fractie wel problemen mee heeft is dat het college spreekt van het aanbrengen van openbare verlichting bij fietsroutes, die gebruikt worden voor woon- en werkverkeer en voor de schoolgaande jeugd. Dat zou de aantrekkelijkheid en de sociale veiligheid vergroten. Voor een tiental vrijliggende fietspaden zou dat een investering vragen van ongeveer € 700.000. Maar dat bedrag wordt niet opgenomen. Dat begrijpt de VVD fractie niet. Voor ons is het belangrijk dat de inwoners van Bernheze op de eerste plaats komen. “Bernheze First”. Wij zullen hiervoor een motie indienen.

Economie

Complimenten voor het programma. Voor het eerst op 3 A-4tjes. 

Wij vragen ons af welke ruimte het college gaat bieden voor de vestiging en ontwikkeling van bedrijven. En hoe gaat het college er voor zorgen dat bedrijven zich graag in Bernheze vestigen?
Een suggestie van de VVD fractie is om de OZB niet meer te verhogen dan met de inflatie van 1,2%, zoals de SOB aangeeft in haar recente brief.

AgriFood Capital is het actuele gespreksthema, waarbij Bernheze € 120.000 per jaar bijdraagt, maar geen woord over de landbouw die van groot economisch belang is voor Bernheze en een speerpunt in de Toekomst van Bernheze. Hoe denkt het college hierover? Graag een reactie hierop.

En de kwaliteit van de weekmarkt is niet meer wat het geweest is, ondanks de laagste tarieven in de regio! Deze tarieven hebben ook uitwerking op de leegstand van panden, omdat het college concurrentievervalsing voorstaat. Wanneer wordt er iets gedaan aan de tarieven?

En hoe denkt het college de MKB bedrijven in de gemeente te ondersteunen. Een lastenverlichting voor de MKB bedrijven zou zeer wenselijk zijn.  Benieuwd naar een reactie.

En maar geld blijven pompen in de ontwikkeling van de Maashorst en Landschap van Allure zonder dat er concrete plannen zijn. Weer € 135.250 per jaar voor twee jaar.

Sport, Cultuur en Recreatie

Eindelijk wordt het tennispark in Loosbroek gerealiseerd, een investering van € 580.000. Inwoners hebben daar lang op moeten wachten.

Dan krijgt Vorstenbosch in 2017 ook eindelijk zijn multifunctionele accommodatie ter vervanging van de ouderwetse gymzaal, Een investering van € 1,6 miljoen. De VVD-Bernheze was en is hier groot voorstander van!

Vanavond staat nog op de agenda het bomenbeleidsplan ter besluitvorming.  De VVD fractie kan zich hier in vinden. De bedragen opgenomen in de Perspectiefnota waren niet erg duidelijk. Wij zagen de bomen niet meer door het bos.

Het college waagt een paragraaf aan Bijenlandschap, maar neemt geen geld op in de Perspectiefnota. Het staat ook nog beschreven bij de niet gehonoreerde items. Wat moeten wij hier dan mee?  Graag een reactie.

Volksgezondheid en Milieu

De VVD-fractie onderschrijft het voornemen van de duurzame energieagenda 2017-2020. En ook de ambitie dat Bernheze in 2030 energie-neutraal zal zijn.
Maar hoe denkt het college dit te realiseren met incidentele bedragen van in totaal € 189.850 over 3 jaar?
En wat verstaat u onder het grootschalig opwekken van duurzame energie.  Hoe is dat te realiseren in Bernheze? En hoeveel zou dat gaan kosten?
De VVD fractie is van mening dat er veel meer geld nodig is om alle plannen te realiseren en vindt daarom het plan onrealistisch. Graag een reactie.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

In dit blokje dan toch nog iets over het voornemen van het college om iets te zeggen over het programma Landbouw. Het is nog in ontwikkeling?  

Het college stelt voor de regeldruk voor inwoners en bedrijven in Bernheze te verminderen, waarbij o.a. de welstandstoets wordt afgeschaft. Dat is al gebeurd of toch niet?

Er is een grote behoefte aan betaalbare, sociale huurwoningen in de gemeente. Hier moet snel werk van worden gemaakt.

Bedrijfsvoering

De VVD-fractie is groot voorstander van de samenwerking op het gebied van ICT met de gemeenten Uden, Landerd en Oss. Het betekent grote incidentele kosten: € 2,6 miljoen. Maar ook structurele kosten: huidig budget € 3,3 miljoen. Deze sector is nu niet bepaald goed in het begroten; wij lezen regelmatig dat projectenbegrotingen worden overschrijden met zeer grote bedragen. Wij willen meegegeven aan het college om hier zorgvuldig mee om te gaan.

De Lastendruk

Ondanks dat er voldoende financiën ter beschikking staan om aan alle wensen van het college en de bewoners te voldoen, kiest het college er voor om de OZB in 2018 met 2% te verhogen. Dit terwijl de inflatie berekend is op 1,2%. De VVD fractie wil dan ook dat de OZB-verhoging wordt vastgesteld op het inflatiecijfer. Wij zullen daar een motie voor indienen.

Tot zover voorzitter